spacer
(二)鐘鼎文 (引用於[原創]陸維釗---書法述要)
其適宜於書法者,當推周器。蓋商器銘文甚簡,又或有文字畫介於其間,僅足為摹寫之周金之參考。至周器,則除陸氏鐘、原鐘等系屬鳥篆,等於西文之花體,不適臨摹外,可大別之為五類:
  1. 散氏盤、兮甲盤、卯殳、毛公鼎、籍田鼎、大鼎、鬲攸從鼎、囗皇父殳、齊侯罍諸器為一類,渾穆蒼勁,筆法圓厚,字體錯綜,自然為鐘鼎文之極則。〈散氏盤〉,文長三百五十七字。〈毛公鼎〉,文長四百九十七字:為周器之冠(周正權以散氏盤為商鼎,有〈散氏盤銘楚風樓釋文〉)。
  2. 盂鼎、師遽殳、大王父鼎、日冉殳、師雝父鼎、走卓鼎、師田父尊、周獻侯鼎、庚贏卣、小臣傳尊諸器為一類,雍容閒雅,筆法頭重末銳,結體謹嚴,為鐘鼎文之正宗,與第一類俱為佔最多之器。
  3. 王孫鐘、邾公巠鐘、允兒鐘、懷鼎蓋、子璋鐘、陳貝方殳蓋、齊侯鎛等為一類,顧盼婀娜,筆法圓柔如線,字體頗長。
  4. 齊陳曼簠、齊陳猷左關釜、膚鼎等為一類,輕靈細銳,字體整齊而長。
  5. 宗婦鼎、宗婦殳、秦公殳、周國差缶詹為一類,疏散磊落,用筆園勁,結體不喜拘束,時越規矩,蓋為石鼓及秦篆之濫觴矣。
除上所舉,介乎前兩類之間之銘文,其筆劃均勻和緩、結體平穩者(不其女殳、頌殳、番生殳等),在周器中頗佔多數。此種無特殊面目也無特殊優點,正如正楷中之有〈昭仁寺〉〈蘭陵長公主碑〉,隸書中之〈魯峻〉〈尹宙〉〈耿勳〉也。
spacer